پرتال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ارومیه
پیامبر اکرم (ص): بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چیزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.
لطیفه مبین :مديريت محله

لطیفه مبین :مديريت محله

نویسنده: Admin/ﺳﻪشنبه, 09 دی,1393/دسته ها: مقالات

رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

بسمه تعالي

مديريت محله

 

لطیفه مبیّن :

یادداشت

مقدمه

برنامه ريزي براي مشارکت لازم ، حضور آگاهانه ، معنادار شهروندان در عرصه هاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، رفاهي ، خدماتي و محلي يکي از مهمترين دغدغه ها و ضرورتهاي مديران شهري است . در اين ميان نهادهاي محلي مانند شوراها و شهرداريها بدلايل مختلف در شکل گيري و ساماندهي مشارکت مردم به ويژه در مقياس محلات و نواحي نقش ارزشمندي دارند.

با اهتمام مديريت شهري و همکاري و تعامل ساير نهادها و سازمانهاي ذيربط با اجراي (طرح مديريت محله) در محله هاي شهر با هدف سپردن امور مرتبط فرهنگي ، اجتماعي ، رفاهي ، خدماتي و ورزشي در مقياس محله به خود ساکنين محله و بهره گيري مؤثر از ظرفيت مشارکت ، همکاري و توانمندي ساکنين ، فرمت ديگري براي حضور ، همکاري و تعامل تمامي علاقه مندان به مسائل شهري در مقياس محلات و شکوفايي استعدادهاي محله اي فراهم ميگردد.

به منظور اجراي منظم ، هماهنگ و قاعده مند اين طرح در محلات شهر ، لازم است موضوع در دستور کار شوراي اسلامي شهر اروميه قرار گيرد تا با تدوين و تصويب آئين نامه ها ، دستورالعملها و شيوه نامه هاي مربوطه و بسترسازي مناسب جهت اجراي طرح در مناطق و محلات از طرف ستاد راهبري مرکزي انجام گيرد و پس از تصويب نهايي بصورت آزمايشي در محلات اجرا شود . اميد است با همکاري و همت اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر اروميه و شهرداري و ساکنين محلات و تعامل نهادها و دستگاههاي مختلف ، محلاتي آبادتر ، توسعه يافته تر و شاداب تر از گذشته داشته باشيم.

ماده 1 : کليات

با عنايت به وظايف و نقش شهرداري در گسترش مشارکت و حضور شهروندان در عرصه هاي مختلف و سياست محله محوري و در راستاي تحقق مفاد بندهاي 2 و 5 و 7 مندرج در ماده 71 قانون وظايف و تشکيلات شوراي اسلامي کشور مصوب مجلس شوراي اسلامي ، براي مهيا کردن شرايط و زمينه هاي قانوني، اجرايي و تشکيلاتي لازم در جهت شکل گيري ، مشارکت آگاهانه ، معنادار ، قاعده مند و پايدار و استفاده بهينه مديريت شهري از سرمايه اجتماعي « دستورالعمل ساماندهي مشارکت هاي اجتماعي در محلات شهري » بشرح ذيل تصويب مي گردد.

ماده 2 : اهداف

1- افزايش مشارکت مردمي در اداره امور شهر از طريق بکارگيري توانمنديها و ظرفيتهاي مادي و معنوي آنان و استفاده مثبت از امکانات محلات .

2- ايجاد يک رکن اجرايي در سطح محله متناسب با رکن مشورتي و نظارتي شوراياري

3- افزايش اعتماد و ارتباط متقابل بين شهرداري و ساکنين محلات

4- تطابق هرچه بيشتر تصميمات ، برنامه ها و فعاليت هاي شهرداري با خواسته ها و مطالبات اصلي و مهم مردم

5- تلاش در جهت احياء و برجسته سازي هويت و جايگاه محله اي

6- افزايش همکاري مشترک شهروندان و شهرداري در انجام فعاليت هاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي ، خدماتي و رفاهي

ماده 3 : اعضاء کميته ساماندهي مشارکت هاي اجتماعي محله

1-     اعضاء اصلي شورا ياري محله (هفت نفر)

2-    دو نفر از مسئولين کارگروههاي  تخصصي – مردمي (موضوع ماده 6 اين دستور العمل) به انتخاب شورا ياري محل

3-    يک نفر نماينده سازمان دولتي يا عمومي که در سطح محله به شهروندان خدمت رساني مي کنند يک (در صورت وجود)

4-    نماينده شهرداري به انتخاب شهردار منطقه

5-    نمايندگان داوطلب و سازمان مردمي محلي داراي مجوز (شامل خيريه ها ، مساجد و سازمانهاي مردم نهاد)

اين کميته در اين دستور العمل باختصار « هيأت امناء محله » ناميده مي شود .

تبصره 1 : جلسات هيأت امناء محله با حضور حداقل نصف به اضافه يک نفر از اعضاي آن تشکيل شده و رسميت خواهد داشت .

تبصره 2 : رئيس هيأت امناء محله مي تواند حسب مورد ساير مسئولين کارگروهها تخصص را بدون حق رأي به جلسات دعوت نمايد .

تبصره 3 : دبير شورا ياري محله رئيس هيأت امناء محله ما باشد .

ماده 4 : وظايف و اختيارات هيأت امناء محله

1.        انتخاب مدير محله و بازرسي

2.       کمک به پيشبرد وظايف و مسئوليت هاي مديريت محله

3.      بستر سازي براي جلب مشارکت ساکنان محله اي در عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي ، خدماتي

4.       کمک به ارتقاء فعاليتهاي کارگروه هاي تخصصي مردمي

5.      بررسي و تصويب برنامه ها و نحوه اجراي وظايف مديريت محله

6.       شناسايي ظرفيت ها و توانمنديهاي مردمي در مقياس محله

7.      تلاش براي جلب مشارکت فعال و همکاري ساير نهادها و دستگاههاي ذيربط محله اي

ماده 5 : وظايف قابل واگذاري از طرف شهرداري به هيأت امناء محله

1.        اداره واحدهاي مربوط به سلامت، امور ورزشي ، تفريحي ، آموزشي ، فرهنگي ، مذهبي و کتابخانه ها در مقياس محله

2.       مشارکت در کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي در محله

3.      شناسايي و کمک به گروههاي آسيب پذير محله

4.       مشارکت در حفظ و ارتقاي زيباسازي محله

5.      مديريت و ساماندهي امور مربوط به مديريت بحران در مقياس محله و سازماندهي و مشارکت شهروندان در مديريت بحران

6.       مشارکت در حفظ و بهره برداري آثار قديمي محله

7.      نظارت بر اجراي سند توسعه اي محله اي و نياز سنجي و امکان سنجي اجراي فعاليت هاي مختلف شهرداري در مقياس محله

8.      مشارکت و همکاري در آموزش و افزايش سطح آگاهي شهروندان

تبصره 1 : وظايف مذکور در اين ماده به تدريج و براساس قراردادهاي منعقده بين شهرداري ناحيه و هيأت امناء محله به آن واگذار مي شود . فرم قرارداد تيپ و ضوابط اجرايي مربوط توسط معاونت مالي و اداري شهرداري تدوين و پس از تصويب ستاد راهبري (موضوع ماده 9 اين دستور العمل) به شهرداري هاي نواحي ابلاغ مي شود تا مدير محله بر اساس آن اقدام نمايد .

تبصره 2 : کارکنان واحدهايي که به هيأت امناء واگذار مي گردد و همچنين کارکنان که در آينده براي انجام وظايف واحدها به کار گرفته مي شوند طرف قرارداد مديريت محله و تابع قانون کار خواهند بود .

ماده 6 : کارگروههاي تخصصي – مردمي

در هر محله گروههاي تخصصي در موضوعات ذيل از بين افراد صاحب صلاحيت تشکيل مي شود .

1.        کارگروه اجتماعي ، آموزشي و توانمندسازي

2.       کارگروه سلامت و محيط زيست

3.      کارگروه فرهنگي و هنري

4.       کارگروه مديريت بحران و ايمني

5.      کارگروه ورزشي و اوقات فراغت

6.       کارگروه امور خدماتي و رفاهي

شرايط و تعداد اعضاء و مراحل انتخاب اعضاء کارگروه ها و وظايف آنها مشترکاً توسط ستاد هماهنگي شورا ياري محلات و کميسيون فرهنگي ، اجتماعي شوراي اسلامي شهر ، تهيه و جهت اجرا ابلاغ مي گردد .

ماده 7 : ساختار اجرايي :

اجرا و نظارت وظايف واگذار شده به هيأت امناء در هر يک از محلات شهر از طريق ساختار ذيل انجام مي شود

1.        مدير محله

2.       بازرسي

3.      کارگروههاي تخصصي

الف ) مدير محله

هيأت امناء براي اجراي امور محوله ، قرارداد از بين دو نفر صاحب تخصص و داراي تجربه لازم اجرايي با حداقل سطح تحصيل کارشناسي که توسط شهردار ناحيه معرفي مي گردند ، به عنوان مدير محله براي دو سال انتخاب و با حکم رئيس هيأت امناء منصوب مي نمايد . انتخاب مجدد مدير محله با تأييد هيأت امناء بلامانع و بر اساس اين دستور العمل ، وي مسئوليت اجراي وظايف محوله به هيأت امناء را بر عهده دارد .

عزل مدير توسط هيأت امناء امکان پذير است و براي انتخاب مدير جديد شهردار منطقه ، 2 نفر را مجدداً معرفي خواهد کرد . اگر انتخاب مدير از بين افراد معرفي شده توسط هياءت امناء ميسر نباشد ، ستاد راهبري منطقه در اين خصوص تصميم گيري مي کند .

مدير محله نمي تواند کارمند دولت و يا شهرداري باشد .

ب ) بازرس

هيأت امناء محله براي انجام امور بازرسي مربوط به مديريت محله فردي صاحب صلاحيت را به عنوان بازرسي از بين افراد صاحب تخصص و داراي تجربه لازم اجرايي با حداقل سطح تحصيلات کارشناسي به مدت 2 سال انتخاب مي نمايد . پيشنهاد فرد مذکور از طريق دبير شورا ياري محله انجام مي پذيرد

ح ) محل استقرار

مديريت محله در سراي محله استقرار خواهد يافت و توسط مدير محله اداره مي گردد .

تبصره 1 : آيين نامه هاي مالي ، اداري و معاملاتي مديريت محله متناسب با وضعيت محله و با لحاظ مفاد مندرج در تبصره ماده 5 و ماده 10 به تصويب هيأت امناء مي رسد .

تبصره 2 : بودجه سالانه مديريت هر محله با پيشنهاد مدير محله به تصويب هيأت امناء ميرسد . بودجه مذکور از محل درآمد واحدهاي تحت پوشش مديريت محله و از ارائه خدمات مختلف تأمين مي شود .

تبصره 3 : پرداخت هرگونه حق الزحمه به مدير محله ، کارکنان و اعضاي هيأت امناء از سوي شهرداري بابت فعاليتهاي انجام شده ممنوع است . شهرداري هيچ گونه تعهد استخدامي و مالي به مدير محله ، کارکنان و هيأت امناء محله نخواهد داشت .

تبصره 4 : مدير محله مي تواند براي اداره واحدهاي تحت پوشش خود ، اقدام به انتخاب هياءت مديره افتخاري نمايد . اعضاي هياءت مديره ميبايست داراي تجربه لازم اجرايي و حداقل سطح تحصيلات کارشناسي باشد.

ماده 8 : نحوه تعامل با شهرداري                                      

براي تحقق اهداف مندرج در ماده يک ، براساس مصوبه شوراي اسلامي شهر مبني بر مشارکت مردم در فعاليت هاي اجتماعي و واگذاري اماکن فرهنگي ، ورزشي و هنري ، حداکثر ظرف مدت يکسال وظايف قابل واگذاري از طرف شهرداري به هياءت امناء محلات ( موضوع ماده 5 اين دستورالعمل ) براساس قراردادهاي منعقده به مديريت محله واگذار خواهد شد . واحدهاي واگذار شده بايد به صورت خودگردان اداره شوند و شهرداري موظف است در ازاي خدماتي که مديريت محله براي حفظ و نگهداري محل انجام ميدهد ، به صورت قيمت تمام شده کليه هزينه ها را پرداخت نمايد. مدير محله موظف به پاسخگويي در ازاي قراردادهاي منعقده و اعتبارات دريافتي از شهرداري ميباشد.

ماده 9 : ستاد راهبري

به منظور اجراي مفاد دستورالعمل ، نظارت بهينه و بهينه سازي اجراي طرح و همچنين تهيه ضوابط اجرايي لازم ، ستادي بعنوان ستاد راهبري به رياست شهردار اروميه يا نماينده تام الاختيار معرفي شده ايشان ، معاونان امور مناطق فرهنگي و اجتماعي ، خدمات شهري ، تحقيقات و برنامه ريزي توسعه شهري ، مالي و اداري شهرداري اروميه يا نمايندگان تام الاختيار معرفي شده آنها و نمايندگان کميسيون اجتماعي و فرهنگي و زيست شهري و ستاد هماهنگي شورا ياري ها تشکيل خواهد شده معاون امور مناطق نايب رئيس اين شورا و معاون اجتماعي و فرهنگي دبير آن مي باشد . ستاد متناظر با عنوان « ستاد راهبري منطقه» با رياست شهردار منطقه قائم مقام شهردار ، معاونين اجتماعي و فرهنگي ، خدمات شهري . هماهنگي و برنامه ريزي و مالي و اداري و دبيراي شورا ياري هاي منطقه در منطقه تشکيل مي شود و قائم مقام شهردار منطقه نائب رئيس اين شورا  و معاون اجتماعي فرهنگي دبير آن مي باشد که با تشکيل دبيرخانه اي فعال نسبت به پيگيري تحقق مفاد اين مصوبه اقدام خواهند کرد .

ماده 10 : نظارت

به منظور اعمال نظارت بر عملکرد مالي مدير محله (با هدف افزايش اعتماد عمومي از صحت و شفافيت عمومي) ستاد راهبري موظف است نسبت به تشکيل کميته اي (مرجع نظارتي ) با عضويت نمايندگان شوراي اسلامي شهر اروميه ، فرمانداري و معاونت مالي و اداري شهرداري اقدام نموده و با بکارگيري حسابرسان عضو جامعه حسابرسان رسمي ايران بر اساس ضوابطي که در قانون تشکيل جامعه حسابداري رسمي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ، نسبت به حسابرسي و انتشار گزارش هاي مالي مديريت هاي محلات اقدام نمايد .

ماده 11 : حل اختلاف

موارد حل اختلاف بين شهردار منطقه و مدير محله در زمينه هاي مختلف توسط ستاد راهبري منطقه رسيدگي و در مورد آنها تصميم گيري مي شود . احکام صادره براي طرفين لازم الاجراست .

ماده 12 : اجراي آزمايش

بمنظور شناخت نقاط ضعف و قوت اين مصوبه در اجرا و آماده سازي تمام زمينه هاي لازم ، براي تصميم اين مصوبه در مرحله اول محلات يک ناحيه در هر منطقه از مناطق شهرداري توسط ستاد راهبري منطقه بر اساس ضوابط و شرايط لازم از جمله داشتن سراي محله انتخاب و طبق مفاد اين دستور العمل اجراي آزمايش مي شود پس از دريافت و بررسي گزارش مرحله اول توسط ستاد راهبري و رفع اشکالات و نواقص احتمالي ، اجراي اين دستور العمل تا پايان سال 1395 به ساير محلات تعميم داده شود . مدت زمان اجراي آزمايش حداکثر 6 ماه است .

ماده 13 : تعهدات شهرداري

شهرداري اروميه موظف است براي هويت محله و دسترسي ساده اهالي محل به اماکن اجتماعي ، فرهنگي ، ورزشي و خدماتي و همچنين صرفه جويي در هزينه ها اقدامات ذيل را بعمل آورد

اداره کليه اماکن فوق الذکر بر اساس قرارداد هاي منعقده بين مديريت محله و شهرداري منطقه با مسئوليت هيأت امناء محله انجام مي شود .

تبصره : درآمدهاي حاصل از اداره و اجاره اماکن فوق الذکر براي تحقق اهداف مذکور در ماده 1 و ماده 2 اين دستور العمل و بر اساس آيين نامه مالي توسط مدير محله وصول و هزينه مي شود .

شهرداري اروميه موظف است به منظور ايجاد توانمندي در شوراياري ها با همکاري ستاد هماهنگي شورا ياري ها براي انجام وظايف محوله به آموزش و ظرفيت سازي در محلات اقدام نمايد .

ماده 14 :

اين دستور العمل در چهارده ماده و ده تبصره تهيه و به تصويب شوراي بازنگري اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه ريزي و اجرايي شهرداري تهران که با حضور نماينده فرمانداري و رئيس ستاد هماهنگي شورا ياري ها در تاريخ 29/1/1389 تشکيل شده رسيده و لازم الاجراست .

 

 

 

                                                                       تهيه و تدوين :

                                                                                 لطيفه مبيّن ـ عضو شوراي اسلامي شهر اروميه

تعداد نمایش ها (1703)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
پیوندها

 

روح شهدا صلوات
کانال ها
سامانه پیام کوتاه 5000245222
روزنامه
شورا

آمار بازدید
دی ان ان