امام كاظم عليه السلام :

کسی که نهان و آشکار٬ و کردار و گفتارش تفاوتی نکند٬ به راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.


پرتال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ارومیه
آمار و عملکرد
 

دوره

 

 

تعداد کمسیون ها

 

 

تعداد صورت جلسات

 

 

تعداد بندها

 

اول
کمسیون طرح و برنامه و بودجه
کمسیون توسعه و عمران شهری
کمسیون فرهنگی و اجتماعی
 
۴۱۲
 
سال ۸۷-۱۲۷۵ بند
سال ۷۹-۱۶۹۷ بند
سال ۸۰-۱۴۹۷ بند
سال ۸۱-۱۳۹۳ بند
سال ۸۲-۲۱۴ بند
کل ۶۰۷۶ بند

 

دوم
کمسیون توسعه و عمران
کمسیون بودجه و مالی
کمسیون فرهنگی
۳۷۰
سال ۸۲-۱۰۹۶ بند
سال ۸۳-۱۳۱۳ بند
سال ۸۴-۱۶۱۷ بند
سال ۸۵-۲۲۸۱ بند
کل ۶۳۰۷ بند

 

سوم
کمسیون برنامه ریزی و بودجه و مالی
کمسیون توسعه و عمران و خدمات شهری
کمسیون فرهنگی و امور اجتماعی
کمسیون نظارت و پیگیری
۸۵۰
سال ۸۶-۵۰۳۷ بند
سال ۸۷-۱۷۹۸ بند
سال ۸۸-۱۷۶۰ بند
سال ۸۹-۱۹۸۲ بند
سال۹۰-۱۷۳۳ بند
سال ۹۲-۵۲۳ بند
کل ۱۴۲۷۰ بند

 

چهارم
کمسیون بودجه و امور حقوقی
کمسیون عمران و برنامه ریزی شهری و حمل و نقل
کمسیون فرهنگی و اجتماعی
کمسیون سرمایه گذاری و مشارکت و گردشگری
کمسیون خدمات شهری و محیط زیست
 
۴۱۲
سال ۹۲- ۶۲۳ بند
سال ۹۳-۹۷۵ بند
سال ۹۴-۶۸۵ بند
سال ۹۵-۱۱۴۰ بند
سال ۹۶-۳۶۹ بند
کل ۳۷۹۲ بند

 

پنجم
کمسیون بودجه و امور حقوقی
کمسیون عمران و برنامه ریزی شهری و حمل و نقل
کمسیون فرهنگی و اجتماعی
کمسیون سرمایه گذاری و مشارکت و گردشگری
کمسیون خدمات شهری و محیط زیست
کمسیون نظارت و پیگیری
 
 
 
 
 
کانال
آمار بازدید
دی ان ان