امام كاظم عليه السلام :

کسی که نهان و آشکار٬ و کردار و گفتارش تفاوتی نکند٬ به راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.


پرتال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ارومیه
آمار و عملکرد
 

دوره

 

 

تعداد کمسیون ها

 

 

تعداد صورت جلسات

 

 

تعداد بندها

 

 
اول
کمسیون طرح و برنامه و بودجه
کمسیون توسعه و عمران شهری
کمسیون فرهنگی و اجتماعی
 
 
 
۴۱۲
 
سال ۸۷-۱۲۷۵ بند
سال ۷۹-۱۶۹۷ بند
سال ۸۰-۱۴۹۷ بند
سال ۸۱-۱۳۹۳ بند
سال ۸۲-۲۱۴ بند
کل ۶۰۷۶ بند

 

 
دوم
کمسیون توسعه و عمران
کمسیون بودجه و مالی
کمسیون فرهنگی
 
 
۳۷۰
سال ۸۲-۱۰۹۶ بند
سال ۸۳-۱۳۱۳ بند
سال ۸۴-۱۶۱۷ بند
سال ۸۵-۲۲۸۱ بند
کل ۶۳۰۷ بند

 

 
 
سوم
کمسیون برنامه ریزی و بودجه و مالی
کمسیون توسعه و عمران و خدمات شهری
کمسیون فرهنگی و امور اجتماعی
کمسیون نظارت و پیگیری
 
 
۸۵۰
سال ۸۶-۵۰۳۷ بند
سال ۸۷-۱۷۹۸ بند
سال ۸۸-۱۷۶۰ بند
سال ۸۹-۱۹۸۲ بند
سال۹۰-۱۷۳۳ بند
سال ۹۲-۵۲۳ بند
کل ۱۴۲۷۰ بند

 

 
 
چهارم
کمسیون بودجه و امور حقوقی
کمسیون عمران و برنامه ریزی شهری و حمل و نقل
کمسیون فرهنگی و اجتماعی
کمسیون سرمایه گذاری و مشارکت و گردشگری
کمسیون خدمات شهری و محیط زیست
 
 
 
۴۱۲
سال ۹۲- ۶۲۳ بند
سال ۹۳-۹۷۵ بند
سال ۹۴-۶۸۵ بند
سال ۹۵-۱۱۴۰ بند
سال ۹۶-۳۶۹ بند
کل ۳۷۹۲ بند

 

 
 
پنجم
کمسیون بودجه و امور حقوقی
کمسیون عمران و برنامه ریزی شهری و حمل و نقل
کمسیون فرهنگی و اجتماعی
کمسیون سرمایه گذاری و مشارکت و گردشگری
کمسیون خدمات شهری و محیط زیست
کمسیون نظارت و پیگیری
 
 
383
شش ماهه دوم 96: 553 بند
سال 97: 647 بند
سال 98: 313 بند
سال 99: 337 بند
سال 1400تا مورخه 1400/05/04 : 117
کل : 1967

 

 
 
 
 
ششم
 
کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمندسازی
کمسیون بودجه و امور حقوقی
کمسیون عمران و برنامه ریزی شهری
کمسیون فرهنگی و اجتماعی
کمسیون سرمایه گذاری و مشارکت و گردشگری
کمسیون خدمات شهری و محیط زیست
کمسیون ویژه توسعه محلی و بازافرینی شهری

 

 

 

78

 

50

 

 

سال اول:267 بند

 

سال دوم تا مورخه 1402/03/21 : 250 بند
 
 
 
کانال ارتباطی
آمار بازدید
دی ان ان