پرتال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ارومیه
پیامبر اکرم (ص): بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چیزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.
 حسین بخشایشی:وظایف و مسئولیت های مجریان ساختمان

حسین بخشایشی:وظایف و مسئولیت های مجریان ساختمان

فصل سوم در خصوص حوزه عملکرد مجریان ذیصلاح

نویسنده: Admin/چهارشنبه, 15 مرداد,1393/دسته ها: مقالات

رتبه بندی این مطلب:
2/9

 

حسین بخشایشی نائب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه

مقررات ملی ساختمان - وظایف و مسئولیت های مجریان ساختمان

 

 

 

مبحث دوم نظامات اداری 

 فصل سوم: اجرای ساختمان

ماده 7- تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان  حقوقی یا مجریان انبوه سازی و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهر سازی می باشد به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه نامه وشرح وظایف و مسوولیتهای عمومی به شرح مواد 11،10،9،8 این مجموعه شیوه نامه و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد می نماید انجام می شود. صاحب کار یا صاحب کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند. مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام  و مشخصات مجری که به وسیله صاحب کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می دهد،صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارایه قرارداد ندارد اما تمامی مسوولیت ها ومقررات مجری که در این فصل آمده است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان استان می تواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هر گونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهر سازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.

7-1 وظایف و مسئولیت های مجریان ساختمان به شرح زیر

7-1-1 مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه ساختمان،  نقشه های اجرایی و مشخصات فنی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت های احتمالی بین پروانه ساختمان و نقشه ها یا نقشه ها با یکدیگر یا بین نقشه ها و مشخصات فنی و یا وجود نقص در آنها به طرح یا طراحان آن. در صورتی که این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد مراتب باید به صاحب کار اعلام شود.

7-1-2 ارایه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی کارهای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان کار و همچنین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحب کار وهماهنگ کننده و فراهم نمودن شرایط نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهد شد و ایجاد هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ کننده و سایر ناظران.

7-1-3 رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه.

7-1-4 صحت انجام تمامی عملیات اجرای ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط و مقرات شهر سازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب.

7-1-5 اخذ موافقت و تایید کتبی صاحب کار، ناظر مربوط و ناظر هماهنگ کننده در هر گونه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی کار و اخذ موافقت و تایید کتبی صاحب کار و طراح مربوط و مسوول دفتر طراحی در هر گونه تغییراتی در نقشه ها یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار در دست اجرا.

7-1-6  استفاده از مهندسان و کاردانهای فنی رشته های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی.

7-1-7 امضا «شرایط عمومی قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم این مجموعه شیوه نامه» که جزو لاینفک قرارداد منعقده بین صاحب کار و مجری بوده و باید به امضای طرفین رسیده باشد.

7-1-8 تهیه و امضای سه سری نقشه کامل کار اجرا شده ساختمان (چون ساخت) و یک لوح فشرده از نقشه های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و اخذ تاییدیه لازم از ناظران حقیقی ذی ربط یا ناظر حقوقی.

7-1-9 جبران خسارت ناشی از عملکرد خود به صاحب کار یا اشخاص دیگر پس از تایید مراجع دارای صلاحیت.

7-1-10 رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب و ضوابط و مقررات شهر سازی در اجرای کار.

7-1-11 رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه ها و بخشنامه های قانونی صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی.

7-1-12 اجرای موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردهای اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، که مراحل مختلف آن مورد تایید ناظران ذی ربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاییدیه های مربوط به کنترل ساختمان در پایان هر مرحله از عملیات اجرایی از ناظران ذی ربط.

7-1-13 تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان منضم به شناسنامه فنی و ملکی شاختمان و اخذ تاییدیه های لازم از ناظران ذی ربط جهت صدور شناسنامه مذکور به شرح فصل ششم این مجموعه شیوه نامه.

7-1-14 تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحب کار پس از انجام مراحل فوق.

7-1-15 بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که به مسولیت مجری ساخته می شود براساس ماده 18 آیین نامه ماده 33 قانون، از طریق ارایه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان و یا ارایه تضمین نامه کتبی و قانونی، به نفع صاحب کاران براساس ضوابط و مقررات زیر:  

7-1-15-1 مجریان مکلفند تمامی ساختمان های احداثی خود را تحت پوشش بیمه کیفیت اجرای ساختمان، از طریق شرکت های بیمه تخصصی قرار دهند.

7-1-15-2 معیارهای کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوشش بیمه لازم است، استانداردها، مقررات ملی ساختمان، پروانه ساختمان و مدارک فنی منضم به آن، چک لیستها و نقشه ها و شیوه نامه های مصوب می باشد.

7-1-15-3 مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحب کار یا صاحب کاران در بخش های مختلف ساختمان به شرح زیر است:

الف-سازه های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، حداقل ده سال.

ب-نمای ساختمان، حداقل پنج سال

ث-تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، آسانسورها، حداقل سه سال.

7-1-15-4 مجریانی که ساختمان های در دست احداث خود را به دلایل قابل استناد و قبولی که مورد تایید سازمان استان باشد نتوانند تحت پوشش بیمه کیفیت ساختمان قرار دهند، مکلفند از طریق ارایه ضمانتنامه بانکی یا تضمین نامه کتبی که مفاد و کاربرگ آن توسط سازمان استان تهیه و حدقل حاوی تضمین های موضوع بند 7-16-3 همین شیوه نام است و در سه نسخه تهیه و در یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد تایید قرار می گیرد به نفع صاحبان کار یا صاحب کاران، تضمین کیفیت ساختمان نمایند.

7-2 شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند وفق بند 3 بخش «ب» ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور، هنگام صدور پایان کار ساختمان از صاحب کار یا صاحب کاران، درخواست ارایه بیمه نامه کیفیت ساختمان، به نفع خریداران و بهره برداران بعدی بنمایند.

7-3 در محل هایی که مجری به تعداد کافی نباشد و یا وجود نداشته باشد، طبق مفاد ماده 18 این مجموعه شیوه نامه باید عمل شود.

ماده 8- دفاتر مهندسی اجرای ساختمان:

8-1 براساس مواد 9 لغایت 20 آیین نامه ماده 33 شرایط لازم برای اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال، به دفاتر مهندسی اجرای ساختمان که به موجب ماده 9 آیین نامه اجرایی تاسیس می شوند به شرح زیر است.

8-1-1 دفتر مهندسی اجرای ساختمان براساس درخواست تاسیس دفتر توسط یک نفر از مهندسان رشته های معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال و صلاحیت اجرای ساختمان تشکیل می شود و باید مجوز فعالیت از سازمان مسکن و شهرسازی استان دریافت نماید.

8-1-2 دفتر مهندسی اجرای ساختمان قائم به شخص مهندس معمار یا مهندس عمران دارنده پروانه اشتغال است و امتیاز آن قابل واگذاری نیست و شخص مذکور مسوول دفتر مهندسی اجرای ساختمان نیز خواهد بود.

8-1-3 مهندس معمار یا مهندس عمران دارنده مجوز دفتر مهندسی اجرای ساختمان که مهندسان رشته های دیگر ساختمان، کاردانهای فنی و معماران تجربی به عنوان شریک، در ارایه خدمات مهندسی در دفتر استفاده نماید، خود راساً مسوول تمامی کارهای اجرایی انجام شده توسط آنان در برابر صاحب کار یا صاحب کاران می باشد و این موضوع رافع مسوولیت فنی و اجرایی اشخاص مذکور در برابر شمول دفتر نخواهد بود.

8-1-4 مهندس معمار یا مهندس عمران و شرکای موضوع بند 8-1-3 که مشترکا نسبت به تاسیس دفتر مهندسی اجرای ساختمان اقدام نمایند باید دارای مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور باشند.

8-1-5 دفتر مهندسی اجرای ساختمان باید دارای محل ثابت، مستقل از سایر دفاتر و دارای تابلو باشد. مسوول دفتر موظف است در صورت تغییر محل دفتر مراتب را به طور همزمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سامان مسکن و شهرسازی استان، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهد.

8-2 شرح وظایف مسوول دفتر و شرح وظایف عمومی دفتر مهندسی اجرای ساختمان عینا مطابق بندهای 5-5 و 5-6 این مجموعه شیوه نامه با تغییر نام دفتر مهندسی طراحی به دفتر مهندسی اجرا و طراح به مجری می باشد.

8-3 شرایط و حدود صلاحیت دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

8-3-1 حداکثر زیربنای هر یک از کارهای اجرایی مجریان دفاتر مهندسی اجرای ساختمان با توجه به حدود صلاحیت مندرج در جدول شماره 5 در بخش اجرای واحدهای مسکونی 5000 مترمربع می باشد.

8-3-2 حدود صلاحیت دفاتر مهندسی اجرای ساختمان برای مهندس دارای مجوز دفتر در اجرای گروه های ساختمانی عبارت از همان حدود صلاحیت اجرای ساخمان مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی وی در رشته و تخصصی که در اجرای ساختمان بررسی صلاحیت شده است به شرح جدول شماره 5 و حدود صلاحیت کاردانهای فنی و معماران تجربی عبارت از همان حدود صلاحیت مندرج در پروانه شخص حقیقی آنها به شرح جداول شماره 8 و 9 این مجموعه شیوه نامه می باشد.

8-3-3 در مواردی که به موجب ماده 4 قانون، اجرای کار ساختمان در یکی از رشته های مستلزم داشتن پروانه صلاحیت مربوط می باشد ومجری فاقد صلاحیت مذکور باشد موظف است از دارندگان پروانه صلاحیت مربوط برای آن بخش از کار استفاده نماید.

8-3-4 شرکای دفتر در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود و اداره دفتر در برابر مسوول دفتر، پاسخگو و مسوول می باشند.

8-4 ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای ساختمان:

8-4-1 ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی اجرای ساختمان به صورت دوره ای تعیین می گردد و شروع دوره از آغاز اجرای ساختمان تا ارسال گزارش پایان کار ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده است، ملاک سنجش مقادیر ظرفیت اشتغال در هر برش زمانی به شرح جداول 5، 8 و 9 تعیین می شود.

 

جدول شماره 5 حدود صلاحیت دفتر اجرای ساختمان و ظرفیت اشتغال آن در هر برش زمانی.

پایه مهندسی

پایه 3

پایه 2

پایه 1

پایه ارشد

حداکثر تعداد طبقات مجاز از روی شالوده

5

10

20

بدون محدودیت

حداکثر  ظرفیت اشتغال به کار براساس مساحت زیربنا در هر مقطع زمانی           (مجموع کارهای در دست اجرا)

1200

3000

4000

5000

حداکثر تعداد واحد ساختمانی همزمان

2

3

3

3

8-4-2 ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، موضوع جدول شماره 15 این مجموعه شیوه نامه. در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اجرای ساختمان به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد و تعداد کار دفاتر مذکور حداکثر یک واحد نسبت به ظرفیت و تعداد کار مندرج در جدول  شماره 5 می تواند افزایش یا کاهش یابد.

8-4-3 در صورتی که مهندسان رشته های دیگر ساختمان (به غیر از رشته مسوول دفتر) در دفتر مهندسی اجرای ساختمان به صورت شریک، اشتغال به کار داشته باشند ظرفیت اشتغال این گونه دفاتر به ازای هر مهندس رشته های دیگر ساختمان معادل 15 درصد، و حداکثر تا 60 درصد ظرفیت دفتر اجرای ساختمان افزایش می یابد، در چنین حالتی ظرفیت اشتغال مهندسان رشته های دیگر ساختمان که همکاری آنان با دفتر به صورت نیمه وقت باشد معادل 15 درصد ظرفیت اشتغال نظارت یا طراحی کاهش می یابد.

8-4-4 مجری زمانی می تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی هر یک از واحدهای ساختمانی در دست اجرای او برابر 75 درصد باشد و مراتب مورد تایید ناظر هماهنگ کننده و سازمان استان قرار گیرد.

8-4-5 چنانچه مجری در حدود ظرفیت اشتغال تعیین شده برای او، مسوولیت اجرای همزمان بیش از یک ساختمان یا مجتمع ساختمانی را تقبل نماید، ملزم می باشد در هر ساختمان یا مجتمع ساختمانی حسب پیچیدگی و حجم و ارتقاء کار، طبق نظر سازمان استان، یک نفر مهندس رشته معماری یا عمران یا کاردان فنی رشته های ذکر شده یا معماری تجربی را به صورت تمام وقت، به عنوان مسوول اجرای کارگاه در محل احداث بنا مستقر نماید.

8-4-6 ظرفیت اشتغال به کار مجری حقیقی که مسوول دفتر مهندسی اجرای ساختمان است، براسسا کار تمام وقت در دفتر اجرای ساختمان تعیین شده و چنانچه بخواهند در زمینه طراحی یا نظارت ساختمان نیز فعالیت نماید باید تمامی کارهای اجرایی در دست اقدام او به پایان رسیده و گواهی لازم را از ناظر هماهنگ کننده دریافت نموده باشد و سپس نسبت به تشکیل دفتر مهندسی طراحی ساختمان یا دفتر طرح و ساخت و اخذ مجوز از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.

8-4-7 در صورتی که مجری از حدود وظایف و مسوولیت های مندرج در این شیوه نامه، مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی قرارداد که جزو لاینفک این شیوه نامه می باشد عدول نماید و یا مرتکب خلاف شود ناظر یا ناظران ذی ربط خلاف را به مجری ساختمان منعکس و با تعیین فرصت مناسب رعایت موارد ذی ربط را از وی خواهند خواست. در صورت عدم تمکین مجری به دستورات ابلاغی، ناظر یا ناظران ذی ربط موارد خلاف را با ذکر دلیل به ناظر هماهنگ کننده منعکس نموده و نامبرده موارد را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان گزارش خواهد نمود. حل اختلاف نظر ناظر، ناظران و ناظر هماهنگ کننده با مجری با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا مجتمع و یا مجموعه ساختمانی، با سازمان استان است و نظر سازمان استان تعیین کننده خواهد بود. نحوه رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری در فصل چهارم ذکر شده است.

8-4-8 مرجع نظارت بر کار مجری، ناظران دارای پروانه اشتغال نظارت از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند. سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت می نماید و وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر انجام امور ساختمان نظارت عالیه خواهد داشت.

8-5 دفاتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان: مهندسان رشته های تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ساختمان دارای پروانه اشتغال اجرای تاسیسات ساختمان، به صورت انفرادی یا جمعی می توانند نسبت به تاسیس و اخذ مجوز دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان اقدام نمایند. دفاتر مهندسی اجرای ساختمان در انجام امور تاسیسات مکانیکی وتاسیسات برقی ساختمان مکلفند جهت اجرای کارهای تاسیسات ساختمان های در دست اقدام خود حسب مورد از مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار اجرای تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و با رعایت حدود صلاحیت آنها استفاده به عمل آورند و همچنین مخیرند به جای مهندسان تاسیسات از دفاتر اجرای تاسیسات ساختمان موضوع این فصل استفاده نمایند.

8-5-1 شرایط لازم برای اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان که به موجب ماده 9 آئین نامه اجرایی تاسیس شده یا می شوند و نحوه انتخاب مسوول دفتر اجرای تاسیسات ساختمان و شرح وظایف و حدود اختیارات مسوول دفتر اجرای تاسیسات ساختمنا و شرح وظایف عمومی دفاتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان عینا مطابق بند 5-1، 5-5 و 5-6  این مجموعه شیوه نامه با تغییر نام دفتر مهندسی طراحی به دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان و مجری تاسیسات به جای طراح می باشد.

8-5-2 حدود صلاحیت دفاتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان:

8-5-2-1 حدود صلاحیت دفاتر مذکور همان حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی هر یک از شرکای دفتر در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده اند می باشد.

8-5-2-2 شرکای دفتر علاوه بر مسوولیتی که در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود دارند، مشترکا نیز نسبت به اداره امور دفتر و هماهنگی در ارایه تمامی خدمات اجرای تاسیسات ساختمان مورد درخواست مجری، به نحو احسن براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان مسوول بوده و پاسخگوی تعهدات دفتر در قبال مجریان ساختمان می باشند.

8-5-3 ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان

8-5-3-1 ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان که ملاک سنجش مقادیر آن عبارت از سطح زیربنا و تعداد کار اجرایی در یک برش زمانی است می باشد به شرح جدول شماره ا5 این مجموعه شیوه نام تعیین می گردد.

جدول شماره 5-1 درصد افزایش ظرفیت اشتغال هر یک از شرکای دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان نسبت به ظرفیت اشتغال دفتر یک نفره، موضوع جدول شماره 5.

ردیف

                         موارد افزایش

                          ظرفیت اشتغال

ترکیب رشته های

 طراح حقوقی

درصد افزایش طراح حقوقی

درصد افزایش در صورت همپایه بودن پروانه اشتغال

درصد افزایش در صورت حضور بیش از یک نفر در هر رشته

مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال

1

یک رشته از رشته های تاسیسات برقی یا تاسیسات مکانیکی

10

10

-

20

2

دو رشته از رشته های تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی

20

10

10

40

3

سه نفر از رشته های تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی

30

10

10

50

4

چهار نفر از رشته های تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی

50

10

10

70

8-5-3-3 حداکثر تعداد شرکای هر دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان 10 نفر می باشد.

8-5-3-4 در صورت ارتقای پایه هر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال حقیقی آنان همپایه می باشد، ضریب مربوط به همپایه بودن افراد مذکور در جدول شماره 2 کاهش نخواهد یافت.

8-5-3-5 ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان، موضوع جداول شماره 5-1 این مجموعه شیوه نامه، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته های مختلف ساختمان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.

8-5-3-6 شرکای دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان مجاز به فعالیت حرفه ای، خارج از حوزه دفتر مهندسی خود نیستند.

ماده 9 مجریان حقوقی

ارایه خدمات اجرایی ساختمان ها، مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی که بودجه آن از محل بودجه عمومی کشور نمی باشد توسط شرکت های خصوصی و وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای سابقه اجرایی در ساختمان بوده و مشمول ذکر نام شده اند موضوع مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی، منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی براساس شرایط زیر می باشد.

9-1 شرایط احراز صلاحیت

9-1-1 شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. موسسه و نهاد عمومی غیردولتی نیز اقدام به تاسیس واحد سازمانی فنی خاص برای اجرای ساختمان نموده و تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده باشد.

9-1-2 موضوع شرکت، انجام خدمات اجرای ساختمان باشد.

9-1-3 شخص حقوقی عضو سازمان استان باشد.

9-1-4 حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا واحد فنی موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باید دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان که یک نفر آنان در رشته های معماری و عمران و نفر بعدی نیز می تواند در یکی از رشته های تاسیسات برقی یا تاسیسات مکانیکی و یا نقشه برداری بوده و در شرکت به طور تمام وقت اشتغال به کار داشته باند و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان مشابه فوق و به طور تمام وقت در دفتر واحد فنی اشتغال به کار داشته باشند.

9-2 حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مجری حقوقی

حدود صلاحیت مجری حقوقی براساس سابقه کار حرفه ای و توان فنی و اجرایی اعضای هیات مدیره و شاغلان و با توجه به پایه پروانه اشتغال آنان به چهار پایه، سه، دو، یک و ارشد درجه بندی شده و نحوه اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال آنان براساس جدول شماره 6 تعیین می شود.

9-2-1 ظرفیت اشتغال مجریان حقوقی و سایر شرایط لازم برای اخذ پروانه و تعیین حدود صلاحیت آنان در یک برش زمانی به شرح جدول شماره 6  خواهد بود.

جدول شماره 6-حدود صلاحیت مجریان حقوقی در پایه های سه، دو، یک و ارشد و حداکثر ظرفیت اشتغال آنان در هر برش زمانی.

 

ردیف

            پایه پروانه اشتغال شخص حقوقی

 الزامات

پایه 3

پایه 2

پایه1

پایه ارشد

1

حداقل تعداد دارندگان پروانه اشتغال در هیات مدیره (نفر)

2

2

2

2

2

حداقل پایه دارندگان پروانه اشتغال در هیات مدیره با ذکر مهندسی یا کاردانی

کاردان

کاردان

مهندس

کاردان

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

3

2

1

ارشد

3

حداکثر تعداد طبقات مجاز

×

5 طبقه روی

شالوده

5 طبقه روی

شالوده

10 طبقه روی

شالوده

20 طبقه روی

شالوده

بدون محدودیت طبقات

4

حداکثر تعداد مجاز

3

5

10

-

5

حداکثر ظرفیت اشتغال

3000 مترمربع

4000 مترمربع

5000 مترمربع

9000 مترمربع

14000

مترمربع

18000 مترمربع

*ملاک تعیین تعداد طبقات مجاز برای دارندگان پروانه اشتغال به کار حقوقی کاردانی، پایه پروانه اشتغال یکی از اعضای هیات مدیره معمار یا عمران است. به این ترتیب که دارنده پایه یک تا 4 طبقه روی شالوده، دارنده پایه دو تا سه طبقه روی شالوده و دارنده پایه سه تا دو طبقه روی شالوده می تواند نسبت به اجرای ساختمان اقدام نماید.

9-2-2 حداکثر زیربنای هر یک از کارهای اجرایی مجریان حقوقی در بخش احداث واحدهای مسکونی 5000 مترمربع می باشد.

9-2-3 با توجه به حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار تعیین شده برای اشخاص حقوقی و بنا به هر علتی که اجرای ساختمان، مجتمع یا مجموعه ساختمانی توسط دو یا چند مجری انجام می پذیرد در این موارد یکی از مجریان به عنوان مجری مادر توسط صاحب کار تعیین شده و با همکاری سایر مجریان حقوقی مشترکا اجرای عملیات ساختمان را برعهده خواهند داشت. بدین ترتیب که سایر مجریان، در برابر مجری مادر مسوول بوده و مجری مادر در برابر صاحب کار یا صاحبان کار و سایر مراجع قانونی مسوول و پاسخگوی تمامی مسایل اجرایی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی نظیر مسایل مالی، حفاظتی، انضباطی، امنیتی، ایمنی و حقوقی آن خواهد بود. این موضوع رافع مسوولیتهای سایر مجریان همکار نخواهد بود.

9-2-4 مجری حقوقی زمانی می تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که یکی از پروژه های ساختمانی در دست اجرای خود را به پایان رسانده و گزارش پایان کار ساختمان به تاید مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظر هماهنگ کننده رسیده باشد.

9-3 مجریان حقوقی موضوع جدول شماره 6 این مجموعه شیوه نامه که نسبت به تکمیل شاغلان تخصصی خود اقدام نمایند و مراتب مورد تایید مرجع صدور پروانه اشتغال قرار گیرد، ظرفیت اشتغال آنان براساس شرایط زیر افزایش خواهد یافت.

9-3-1 مجریان حقوقی در پایه های 3، 2 و 1 می توانند علاوه بر ظرفیت پیش بینی شده درجدول شماره 6 فعالیت اجرایی ساختمان را با اضافه نمودن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال و با رعایت حدود صلاحیت آنان به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت و با استفاده از جدول شماره 7 و با در نظر گرفتن هر امتیاز، معادل 200 متر مربع ظرفیت خود را به ترتیب 20000، 60000 و 120000 مترمربع افزایش و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند.

9-3-2 مجریان حقوقی در پایه ارشد می توانند علاوه بر حداکثر ظرفیت پیش بینی شده در جدول شماره 6 فعالیت اجرایی ساختمان، با اضافه نمودن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال و با رعایت حدود صلاحیت آنان به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت و با استفاده از جدول شماره 7 و با در نظر گرفتن هر امتیاز، معادل 200 مترمربع ظرفیت خود را افزایش و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند.

جدول شماره 7 جدول امتیازبندی پایه پروانه اشتغال مجریان حقیقی دارای پروانه اشتغال، شاغل در مجری حقوقی اعم از اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و شاغلان در شرکت و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مسوول واحد فنی و شاغلان آن که پروانه اشتغال شخص حقیقی با صلاحیت مجری دارند.

 

پایه پروانه اشتغال مهندس

پایه پروانه اشتغال کاردان فنی

پایه پروانه اشتغال معمار

پایه

ارشد

1

2

3

1

2

3

1

2

3

امتیاز

32

28

24

20

16

12

8

8

6

4

9-3-3 حوزه فعالیت مجریان حقوقی در پایه ارشد تمامی قلمرو جغرافیایی کشور بوده و در حدود صلاحیت خود می توانند، متناسب با افزایش تعداد اشخاص حقیقی دارای پروانه

اشتغال به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت، با رعایت تبصره 2 ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون از معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند.

9-3-4 مجریان حقوقی مکلفند در اجرای مجموعه ساختمانی از تمامی مهندسان هفت رشته ساختمان استفاده نماید.

9-3-5 مجریان حقوقی مکلفند در اجرای ساختمان های 9 طبقه و بیشتر از خدمات مهندسان نقشه بردار استفاده نمایند.

9-3-6 مجریان حقوقی مکلفند در اجرای کارهای خود در رشته ای که فاقد صلاحیت در آن رشته باشند از دارندگان پروانه اشتغال یا دفاتر مهندسی دارای صلاحیت در آن رشته استفاده نمایند، در این صورت، این اشخاص در مقابل مجریان ساختمان مسوول کارهای انجام شده در رشته خود خواهند بود.

9-4 مقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی

9-4-1 در مواردی که مجری حقوقی مسوولیت اجرای پروژه ای را عهده دار شود، مسوولیت حسن انجام کار ساختمان، بر عهده مدیر عامل و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، برعهده مسوول واحد فنی می باشد و این مسوولیت رافع مسوولیت هر یک از شاغلان در شرکت یا واحد فنی که اجرای تمامی یا بخشی از ساختمان به آنها محول گردیده است نخواهد بود.

9-4-2 تمامی اشخاص حقیقی شاغل در مجری حقوقی منجمله هیات مدیره و مدیر عامل و شاغلان و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مدیران و مسوول واحد فنی آنان و شاغلان نمی توانند از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خود جداگانه استفاده نمایند. در این خصوص سازمان استان مکلف است کنترل لازم را به عمل آورد.

9-4-3 مجری حقوقی موظف است برای اجرای هر یک از کارهای در دست اقدام خود یک نفر مهندس رشته معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال مهندسی در اجرای ساختمان را به عنوان مسوول کارگاه، به کار بگمارد و وی را به صاحب کار، مهندس ناظر هماهنگ کننده حقیقی یا مدیر عامل ناظر حقوقی، سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی نماید.

9-4-4 مجری حقوقی موظف است چنانچه اشخاص حقیقی شاغل در آن از ادامه کار انصراف حاصل نمایند یا باز مانند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی جایگزین آن اشخاص با همان صلاحیت و ظرفیت اشتغال به سازمان مسکن و شهرسازی استان اقدام نماید.

9-4-5 چنانچه قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد یا سلب صلاحیت قانونی مجری و نظایر آن، ادامه کار مجری غیرممکن شود، عملیات ساختمانی با دسترو ناظر هماهنگ کننده متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود مجری جدید یا رفع موانع فوق از مجری اول خواهد بود. در اینگونه موارد ناظر هماهنگ کننده موظف است در صورت ادامه پروژ] بدون مجری صاحب صلاحیت، مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و مرجع صدور پروانه ساختمان از ادامه کار تا معرفی مجری جدید جلوگیری بعمل خواهد آورد.

9-4-6 در صورتی که مجری از حدود وظایف و مسوولیت های مندرج دراین شیوه نامه، مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی قرارداد که جزو لاینفک این شیوه نامه می باشد عدول نماید یا مرتکب خلاف شود ناظر یا ناظران ذی ربط خلاف را به مجری منعکس و با تعیین فرصت مناسب رعایت موارد ذی ربط را از وی خواهند خواست. در صورت عدم تمکین مجری به دستورات ابلاغی ناظر، وی موارد خلاف را با ذکر دلیل به ناظر هماهنگ کننده، به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان به طور کتبی اعلام می نماید. حل اختلاف نظر بین ناظر،ناظران، ناظر هماهنگ کننده و مجری با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا پروژ یا مجموعه ساختمانی، در فصل چهارم این مجموعه شیوه نامه ذکر شده است.

9-4-7 مرجع نظارت بر کار مجری، ناظر دارای پروانه اشتغال نظارت از وزارت مسکن و شهرسازی می باشد. سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت می نماید و وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواهد داشت.

9-4-8 در صورتی که صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر بیاندازد، موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور پس از تایید ناظر هماهنگ کننده کتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می شود. و قرارداد و یا اجازه اجرای پروژه دیگری توسط مجری اتخاذ تصمیم می نماید و نظر او برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.


مرجع :

مبحث دوم بانضمام مجموع شیوه نامه های مصوب

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

 

تعداد نمایش ها (6902)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
پیوندها

 

روح شهدا صلوات
کانال ها
سامانه پیام کوتاه 5000245222
روزنامه
شورا

آمار بازدید
دی ان ان